مبانی کامپیوتر - پیش نیاز کلاس 2901

کلاس‌های امروز

برای مشاهده ی برنامه جلسات آنلاین، از وسط صفحه بر روی کلاس مجازی کلیک نمایید.امروز، برای شما هیچ کلاسی تعریف نشده است.برنامه کلاس های میزگرد

برنامه کلاسهای آنلاین میزگرد، جلسات برگزار نشده (ضبط نشده) جلسات برگزار شده (ضبط شده) و جلسات آینده به شرح زیر است


 • جلسه 1
  ۱۵ مهر ۹۲ ساعت ۱۱:۰۰
  وضعیت : کلاس ضبط شده

 • جلسه 2
  ۲۲ مهر ۹۲ ساعت ۱۱:۰۰
  وضعیت : کلاس ضبط شده

 • جلسه 3
  ۲۹ مهر ۹۲ ساعت ۱۱:۰۰
  وضعیت : کلاس ضبط شده

 • جلسه 4
  ۰۶ آبان ۹۲ ساعت ۱۱:۰۰
  وضعیت : کلاس ضبط شده

 • جلسه 5
  ۱۳ آبان ۹۲ ساعت ۱۱:۰۰
  وضعیت : کلاس ضبط شده

 • جلسه 6
  ۲۰ آبان ۹۲ ساعت ۱۱:۰۰
  وضعیت : عدم حضور استاد

 • جلسه 7
  ۲۷ آبان ۹۲ ساعت ۱۱:۰۰
  وضعیت : کلاس ضبط شده

 • جلسه 8
  ۰۴ آذر ۹۲ ساعت ۱۱:۰۰
  وضعیت : کلاس ضبط شده

 • جلسه 9
  ۱۱ آذر ۹۲ ساعت ۱۱:۰۰
  وضعیت : کلاس ضبط شده

 • جلسه 10
  ۱۸ آذر ۹۲ ساعت ۱۱:۰۰
  وضعیت : کلاس ضبط شده

 • جلسه 11
  ۲۵ آذر ۹۲ ساعت ۱۱:۰۰
  وضعیت : کلاس ضبط شده

 • جلسه 12
  ۰۲ دى ۹۲ ساعت ۱۱:۰۰
  وضعیت : عدم حضور استاد

 • جلسه 13
  ۰۹ دى ۹۲ ساعت ۱۱:۰۰
  وضعیت : کلاس ضبط شده

 • جلسه 14
  ۱۶ دى ۹۲ ساعت ۱۱:۰۰
  وضعیت : کلاس ضبط شده