مبانی کامپیوتر - پیش نیاز کلاس 2901

تقویم آموزشی

کلاس‌های امروز

برای مشاهده ی برنامه جلسات آنلاین، از وسط صفحه بر روی کلاس مجازی کلیک نمایید.امروز، برای شما هیچ کلاسی تعریف نشده است.GroupS Meetings

GROUPS_MEETING_HEADER_INTRODUCTION


 • جلسه 1
  ۱۵ مهر ۹۲ ساعت ۱۱:۰۰
  وضعیت : کلاس ضبط شده

 • جلسه 2
  ۲۲ مهر ۹۲ ساعت ۱۱:۰۰
  وضعیت : کلاس ضبط شده

 • جلسه 3
  ۲۹ مهر ۹۲ ساعت ۱۱:۰۰
  وضعیت : کلاس ضبط شده

 • جلسه 4
  ۰۶ آبان ۹۲ ساعت ۱۱:۰۰
  وضعیت : کلاس ضبط شده

 • جلسه 5
  ۱۳ آبان ۹۲ ساعت ۱۱:۰۰
  وضعیت : کلاس ضبط شده

 • جلسه 6
  ۲۰ آبان ۹۲ ساعت ۱۱:۰۰
  وضعیت : عدم حضور استاد

 • جلسه 7
  ۲۷ آبان ۹۲ ساعت ۱۱:۰۰
  وضعیت : کلاس ضبط شده

 • جلسه 8
  ۰۴ آذر ۹۲ ساعت ۱۱:۰۰
  وضعیت : کلاس ضبط شده

 • جلسه 9
  ۱۱ آذر ۹۲ ساعت ۱۱:۰۰
  وضعیت : کلاس ضبط شده

 • جلسه 10
  ۱۸ آذر ۹۲ ساعت ۱۱:۰۰
  وضعیت : کلاس ضبط شده

 • جلسه 11
  ۲۵ آذر ۹۲ ساعت ۱۱:۰۰
  وضعیت : کلاس ضبط شده

 • جلسه 12
  ۰۲ دى ۹۲ ساعت ۱۱:۰۰
  وضعیت : عدم حضور استاد

 • جلسه 13
  ۰۹ دى ۹۲ ساعت ۱۱:۰۰
  وضعیت : کلاس ضبط شده

 • جلسه 14
  ۱۶ دى ۹۲ ساعت ۱۱:۰۰
  وضعیت : کلاس ضبط شده